תקנון – PlantX Israel

תקנון אתר פלנטאיקס

אתר "PlanrX Israel" הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת "פלנטאיקס ישראל בע"מ", ח.פ: 516328424, מרחוב צ׳לנוב 22, תל אביב ישראל.

כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד פלנטאיקס ישראל בע״מ ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של "פלנטאיקס ישראל בע״מ" על פי תקנון זה.

הזמנה באתר

  • אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא פלנטאיקס ישראל רשאית לבטל את רכישתך.
  • אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברתנו, ובכפוף לרשימת הישובים של החברה בהן מתבצעת שליחות עד הבית
  • החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שמתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
  • המחירים ודמי המשלוח המוצגים באתר האינטרנט תקפים לרוכשים דרך אתר האינטרנט בלבד
  • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה להזמנה שנשלחה במייל . חשבונית תישלח במייל לאחר האספקה.
  • משלוח שהושאר מחוץ לדלת באישור הלקוח הוא על אחריותו הבלעדית.
  • "פלנטאיקס ישראל בע״מ" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי
  • אי עמידה במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם בגין האספקה. "פלנטאיקס ישראל בע״מ״ תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעתיים בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.
  • "פלנטאיקס ישראל בע״מ״ תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, "פלנטאיקס ישראל בע״מ" אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי "פלנטאיקס ישראל בע״מ״ בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. "פלנטאיקס ישראל בע״מ" תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת.

ביטול עסקה/הזמנה באתר:

ניתן לבטל רכישת מוצרים, בין אם המוצר תקין/לא תקין תוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה בפנייה בכתב לדואר אלקטרוני שירות הלקוחות plantxisrael@plantx.com

* מדיניות ביטול עסקה כפופה לחוק הגנת הצרכן *

פרטיות

בהצטרפות לשירותי אונליין ו/או למועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות ורכישותיו, יישמר במאגרי המידע של פלנטאיקס ישראל בע"מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.

You have successfully subscribed!
This email has been registered